InCsa Prorang PROJECTs
InCsa Prorang PROJECTs
 
 
 
             
 
InCsa Prorang PROJECTs
InCsa Prorang PROJECTs
 
InCsa Prorang PROJECTs
 
<자비의 희년> 서울대교구 도보성지순례 안내 /  2016-05-02 09:31|
 운영자 홈페이지 없음
 118  |   1130
<자비의 희년> 서울대교구 도보성지순례

일시 : 5월 15일(주일) 오후 1시 30분, 성당

대상 : 남성 4,5,6구역. 남성pr. 희망교우

문의 : 이상구(요한) 010-9464-5463

이전글
 
 
 
InCsa Prorang PROJECTs
 
InCsa Prorang PROJECTs